تبلیغات
شبهای نیلوفری - man...
تاریخ : سه شنبه 12 آذر 1392 | 11:30 ب.ظ | نویسنده : sara
ﺑﺎﺑﺎﻡ :ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ!!!
ﻣﻦ :ﺑﺎﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ، ﺭﻣﺰﺷﻮ ﺑﺰﻧﻢ!
Delete SMS
Delete Video
Delete picture
Delete music
Delete private
Delete number
FORMAT MeMoRy CARD(!)
ﻣﻦ :ﺑﯿﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼاز شما ﻣﺨﻔﯽ نمی ﮐﻨﻢ!
ﺑﺎﺑﺎﻡ :ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ، ﻓﻘﻂﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ!


  • آریس دی ال
  • مهریه
  • پاپو مارکت
  • سبزوار